15 ОБЩИНСКИ СГРАДИ ВЕЧЕ ИМАТ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

Публикувано на 26/04/2015 15:03
/ прегледи: 1 189
/ в Архив
20140928_172551

20140928_17510820140928_174757loga

ПРОЕКТ: “ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА УСПЕШНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г.”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 – 2013 Г.

 ДОГОВОР: BG161PO001/5-02/2012/034

Приключи изпълнението на Проект № BG161PO001/5-02/2012/034 „Подготовка на община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2015-2020г.“ по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие”(2007-2013). В рамките на изпълнение на проекта е направено енергийно обследване и са издадени сертификати за енергийните характеристики на 15 обекта, включващи 5 детски градини (ЦДГ № 12, ЦДГ № 7, ЦДГ № 4, ЦДГ № 6 и ЦДГ № 9), 4 училища (8 СОУ, 4 ОУ, 1 ОУ и ПМГ), Младежкия дом, ДТ ”Драгомир Асенов”, РБ ”Гео Милев”, ОДК ”Ние, врабчетата”, НЧ ”Разум 1883” и два музейни обекта – експозиционната зала на историческия музей и етнографския музей (къща на Христо Михайлов).

Изготвени са и 15 технически паспорта за същите обекти.

Предстои сключване на договор с изпълнител за изготвяне на 17 проекти за ремонт и реконструкция на същите сгради, включително и обновяване на два парка – „Калето” и „Огоста”. Инвестиционните проекти ще включват внедряване на мерките за енергийна ефективност, предписани в енергийното обследване на сградите, основен ремонт на всички инсталации в сградите, както и конструктивно укрепване, където е необходимо. В проектите ще бъде предвидено осигуряване на достъпна среда и благоустрояване на територията около сградите.

В изпълнение на дейностите по публичност на проекта са проведени информационен форум и анкета, изготвени и разпространени са 1000 информационни брошури и 50 постера с данни за проекта.


Този документ е създаден в изпълнение на проект“ Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020г.“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ на операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“ по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Share Button

Коментари в сайта

Все още няма коментари в сайта, вашият коментар може да е първият.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


ДРУГИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ